CSR – Företagets Sociala Ansvar


Som en ledande aktör inom oljeindustrin har vi ett ansvar att respektera miljön, skydda människors hälsa, säkerställa produkt- och anläggningssäkerhet och främja lokal social och ekonomisk utveckling.
​​​​​​​

Vårt åtagande

Vi har ett starkt åtagande till våra intressenter, med säkerhet, kundbelåtenhet, dialog och transparens i centrum för vår långsiktiga relation med dem.

IntressenterÅtaganden


Leverera föredömliga ekonomiska resultat och ta ett socialt ansvar.
Kommunicera, informera, värna om deras rättigheter och bygga upp hållbara relationer.
Främja lika värde, en mer internationell arbetsstyrka och mångfald på alla nivåer i företaget.
Skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö, genom respekt, lika behandling och lämpliga hälso- och säkerhetsförhållanden.
Främja personlig och yrkesmässig utveckling genom utbildning, kompetensutveckling, resultatmätning, utnyttja erfarenhet, informera och skapa samstämmighet.

Följa riktlinjerna för vårt grundläggande sociala ansvar på inköpsområdet och tillämpa vår ansvarsfulla inköpspolicy.
Främja lokala leverantörer i alla våra värdländer.
Välja bransch- och affärspartners som följer våra riktlinjer avseende säkerhet, hälsa, miljö, etik och kvalitet.
Ingå partnerskap, för och med våra kunder, för att kunna erbjuda dem ett mycket tydligt program med moderna, innovativa produkter och tjänster.

Lyssna på våra kunder, särskilt genom våra kundservicecenter.
Erbjuda miljöeffektiva produkter och tjänster genom vårt program Total Ecosolutions.
Inte ingripa i våra värdländers politiska processer.

Bygga upp långsiktiga relationer med myndigheter.


På ett öppet och effektivt sätt samverka med de huvudsakliga organisationer som arbetar med energirelaterade frågor.
Följa reglerna för fri konkurrens och ta avstånd från korruption i alla former.
Implementera vår sociala policy, som antogs 2012, för att tillämpa regelverket för vårt samhällsåtagande i hela företaget.
Upprätta permanenta organisationer för att engagera oss i angränsande samhällen.
Konsekvent använda vårt ledningsverktyg SRM+ (stakeholder relationship management tool) för att hjälpa plats- och filialchefer att implementera samhällsutvecklingsåtgärder i samarbete med lokala samhällen.
Hjälpa till att driva fram lokal ekonomisk utveckling.

Vara ärliga, öppna och pedagogiska.


Offentligt visa att vi är villiga att delta i diskussioner i frågor där vi kan bidra konkret.
Kommunicera ansvarsfullt, enligt riktlinjerna i vår Guide för ansvarsfull kommunikation.
Utse en särskild kontaktperson för icke-statliga organisationer på avdelningen för offentliga relationer.
Ingå lokala partnerskap i våra värdländer genom dialog.

Aktivt delta i initiativ från Global Compact (LEAD-plattformen), IPIECA, EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), VPSHR (Voluntary Principles on Security and Human Rights ) och WEP (Women’s Empowerment Principles).
Verka för global styrning.